การขอผ่อนผันทหาร รอบเพิ่มเติม

นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2542 และนักศึกษาใหม่ที่เกิด พ.ศ. 2541 – 2536 ที่ไม่ได้เรียน รด. หรือเรียนไม่จบ รด. ปี 3 และยังไม่ผ่านการตรวจเลือกทหาร ให้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหาร ที่ One Stop Service A3 หรือ A6 ชั้น 1 ตั้งแต่ 7 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563