รายวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรไทย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

คณะ

ลำดับที่

รหัส/ชื่อวิชา

Section

จำนวน

นิเทศศาสตร์

1

LB401 Military Science

3011

80

นิเทศศาสตร์

2

BD422 Personal Branding

4011

40

นิเทศศาสตร์

3

BD422 Personal Branding

4012

40

นิเทศศาสตร์

4

PR204 Personal Image and Impress

3011

40

นิเทศศาสตร์

5

PR204 Personal Image and Impress

3012

40

ศิลปกรรมศาสตร์

6

VA347 Art Criticism

3441

40

ศิลปกรรมศาสตร์

7

VA401 Studio Photography (for VA)

3441

40

เวิร์คอินเทค

8

CO301 Pre-Cooperative

3811

80

มนุษยศาสตร์

9

EAS202 Asian Contempory Arts

2644

160

มนุษยศาสตร์

10

EAS302 Business Cooperative in ASEAN

3011

160

ศิลปกรรมศาสตร์

11

FA116 Color Theory

3011

20

ศิลปกรรมศาสตร์

12

FA112 Creative Drawing

3011

20

นิเทศศาสตร์

13

BD555 Buylogy and Communication

3011

40

นิเทศศาสตร์

14

BD555 Buylogy and Communication

3012

40

วนช.

15

EN402 English in Music Movies

3011

40

นิเทศศาสตร์

16

COM355 Studio Photography

3011

30

นิเทศศาสตร์

17

COM355 Studio Photography

3012

30

นิเทศศาสตร์

18

COM355 Studio Photography

3013

30

นิเทศศาสตร์

19

COM355 Studio Photography

3014

30

นิเทศศาสตร์

20

BR555 Music in Contemporary Mass Media

3011

40

นิเทศศาสตร์

21

CA554 Integrated Academic Social ..

3011

40

นิเทศศาสตร์

22

COM552 Documentary Production

3011

20

บริหารธุรกิจ

23

HR313 Motivation Techniques

3011

160

บริหารธุรกิจ

24

FI316 Personal Financial Planning

3011

80

เศรษฐศาสตร์ฯ

25

EC200 Practical Economics for Daily Life

3011

160

เศรษฐศาสตร์ฯ

26

EC200 Practical Economics for Daily Life

3012

160

เศรษฐศาสตร์ฯ

27

EC200 Practical Economics for Daily Life

3013

160

เศรษฐศาสตร์ฯ

28

EC222 Sufficiency Economy

3011

160

เศรษฐศาสตร์ฯ

29

EC222 Sufficiency Economy

3012

160

เศรษฐศาสตร์ฯ

30

EC222 Sufficiency Economy

3013

160

นิเทศศาสตร์

31

AD553 Information Graphic Design

3011

30

ศิลปกรรมศาสตร์

32

VA 243 Critical Issues in Contemporary Asia and Thai Art

2611

60

นิเทศศาสตร์

33

PFA716 Art Trend in Theatre, Television and Film

3011

40

นิเทศศาสตร์

34

PFA716 Art Trend in Theatre, Television and Film

3012

40

บธ.

35

HR417 Bus. Professional Skills

6311

80

บธ.

36

MK328 Service Mkt.

6311

80

นิติศาสตร์

36

LA100 Introduction to Law (for 44..)

3011

160

ดิจิทัลฯ

37

DM526 Proced. Modeling and Animation

3011

25

ดิจิทัลฯ

38

DM526 Proced. Modeling and Animation

3012

25

ดิจิทัลฯ

39

DM526 Proced. Modeling and Animation

3013

25

ดิจิทัลฯ

40

DGM399 3D Motion Graphics

3011

30

ดิจิทัลฯ

41

DM382 Adv. Mixing Tech.

3011

35

ดิจิทัลฯ

42

DM516 Digital Content Marketing

3011

40