ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน
หลังจากลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
เริ่ม 3 พฤศจิกายน 2563

To request for Installment Payment Plan
for Registration Feeafter the registration is completed
From November 3, 2020