กรณีเกิดอุบัติเหตุต้องทำอย่างไร

เมื่อนักศึกษาประสบอุบัติเหตุสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ทุกแห่ง
หากเป็นโรงพยาบาลเอกชน ให้แจ้งสิทธิ์การใช้บัตรประกันเมื่อเข้ารับรักษาพร้อมยื่นบัตรประกันอุบัติเหตุ สำหรับโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลที่ไม่รับบัตรประกันอุบัติเหตุ ให้นักศึกษาสำรองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วจึงนำหลักฐานมายื่นเบิกเงินคืนได้ที่ One Stop Service A6 ชั้น1 โดยใช้เอกสาร ดังนี้

  1. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง (ไม่ใช้สำเนา)
  2. ใบเสร็จค่าใช้จ่าย ฉบับจริง (ไม่ใช้สำเนา)
  3. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา
  4. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารของนักศึกษา

** วงเงินประกันค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ/ครั้ง 30,000 บาท **

หมายเหตุ เฉพาะนักศึกษาสังกัด City Campus (กล้วยน้ำไท) ติดต่อรับบัตรประกันอุบัติเหตุที่ One Stop Service อาคาร 3 ชั้น1

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม (ช่วงปิดทำการ)
email: BU1STOP@bu.ac.th